Oromia Regional State to Take Control of Coal Mining in Ilu Ababora

For a long time there has been a strong question from different bodies of the people as to why the black coal mineral from Ilu Ababora Zone Yayo woreda has been sold to Ayka Addis Textile Factory in Sebeta where it could have been given more profitable and legal body to control its extraction and sale by the Oromia Region’s mandate. Now the Oromia Regional State Government has decided to take the question into consideration and decided to take the business and give it to a Union of youth containing 171 youth to extract and sell it to the same company (Ayka Addis Textile Factory in Sebeta).

Oromia Regional Government Communications Affairs Bureau

Source :OPDO-Official Facebook Page


Afaan Oromoo Version

Oduu Gammachiisaa !

Akkuma beekamu yeroo dheeraaf dhimma albuuda dhagaa Cilee Godina Iluu Abbaa Boor Aanaa Yaayyoon walqabatee maaliif qaamni biroo osoo warshaaf ooluu qabu Warshaa uccuu Ayikaa Addis /
Sabbataatti/ argamutti fe’ama jechuun gaaffiin ka’aa ture.
Kanummarraa ka’uun mootummaan naannoo Oromiyaa cileen kun akka hin fe’amneef guyyoota muraasaa asitti akka dhaabbatu kan taasiseera.

Bu’uuruma kanaan Mootummaan Naannoo keenyaa qaama duraan warshaa uccuu kanatti cilee kana gurguraa turan harkaa fuudhamee hanga warshaan xaa’oo jalqabee jiru kun xumuramee sanaaf oolutti dargaggoonni irratti ijaaramuun Warshaa Huccuu Ayikaa Addis Magaalaa Sabbataatti argamuuf cilee kana akka dhiyeessan kallattiin kennameera.

Kanaaf dargaggoo 171 waldaa lamaan ijaaruun adeemsa ofiin
baasanii dhiyeeffachuutti akka galamuuf sochiin jalqabee jira.
BDhKMNO