Give us back the money of our coffee: Dambi Dollos to the Fed!

This is a new chant being voiced by residents of Dambi Dollo in solidarity with their own man Muluheh Keka. Obbo Muluneh claims that four years ago he was abruptly notified that his assets had been frozen, without reason. He tells that he had debt he had been paying to the bank according to the agreement. The (Commercial) Bank (of Ethiopia) suddenly notified him of the news that his capital had been frozen, 130 heavy load trucks were sold and construction materials pending to be imported via Djibouti were ‘given’ to Tekleberhan Ambaye. Consequently he fled the country.

Obbo Muluneh tells that Bereket Simon, having promising that his case would be solved justly, called me to come back to country and work. “I came back and walked every mile to get my resource back but nothing changed”, says Obbo Muluneh. He claims that four years ago he was second to Sheik Hussein Alamoudi by amount of money he used to transact daily. Now left empty handed, he seems drained of hope of the good old days to come back.

Residents of Dambi Dollo knowing that Obbo Muluneh’s money is the money of their coffee, voicing the chant ” Give back to us the money of our coffee” in solidarity with their own man who is a left stripped of the assets he gave sweat and blood to accumulate. Known for coffee export, he was the success story of Dambi Dollo.

The reason he went to Bereket Simon when he should have contacted his Region, Oromia in the first instance, “Oromos themselves are in jail; what good help could I possibly get?” He laments. He says that being an Oromo was a liability because “they don’t want an Oromo to exceed them in success”.

People used to threaten him accusing him of “trading with” Azeb Mesfin, the widow of the late prime minister Meles Zenawi. But he said he had never seen her in person except media. He took prize(es) (cup) from the hands of her late husband for the success he has achieved.

Obbo Muluneh was one of the founders of Awash Bank S.C. The writer of this story says he didn’t get any official news of say on the matter from government side.

The full story is in Afaan Oromoo. Roughly translated to English by Mengistu D. Assefa . Read the full account below.


BIRRII BUNA KEENYAA DEEBISAA

Utaallaan akka Kuruphee caakkaa Sooromnaan akka Muluneeh Kakaa….jedhu warri Dambi Doolloo. Namootan carraa gaazexeessummaan naaf kenniteen argadhee dubbiseeru keessaa Obbo Muluneeh Kakaa isaan tokko. Namoonni naannoo fi kanneen biroo Muluneeh Kaakkaa jedhanii waamu. Akkas jettee na hin waamiin Maqaan Abbaa Koo Kaakkaa osoo hin taane Kakaadha nan jedhaniiru. Warri Dambi Dolloo dhageessanittuyee.

Sumunii ykn saantima 25 irraa ka’anii daldala akka jalqabanidha. Yeroo ja’aaf kisaaraaf saaxilamanii deebi’anii ka’aniiru hojii daldalaa keessatti Obbo Muluneen. Hojiin daldala isaaniis buna gara biyyoota alaatti erguun beekamu. Yeroo ammaa kana kisaaraa isa hamaa
keessa seentaniittu.Dhaabbileen keessaanis keessumaa, Maashiniiwwan Buna miiccan hojii dhaabanii jiru maal taatanii kassartanii? Gaaffii kooti. Obbo Muluneeh; Lakki ani hin kasaarre. Nan samaame malee kasaaraan anarra ga’e hin jiru. Osoon Liqaa Baankii narra jiru seeraan kanfalaa jiruu fi osoo Akeekkachisni tokkoyyuu naaf hin kennamiin qabeenyaa Koo hunda narratti gurguran. Guyyaa tokkotti konkolaattota fe’isaa gurguddoo 130 haraajiitti baasanii gurguran. Manoota ani hundaas gurguraniiru. Meeshaalee ijaarsaa Yeroo sana biyya alaarraa galcha jiru Jibuutiitti qabatanii Abbaa qabeenyaa Takile birhaan Ambaayeef kennani. Hanga ammaattis furmaata hin arganne. Maaliif hin himannee? gaaffii kooti. Obbo Muluneeh; kolfa gaarii tokkko natti kolfanii……eenyutti himattaa? lafti ani hin deemiin hin jiru. Dhumarratti gara Ameerikaattin goodane maatii Koo waliin .Obbo Barakat Simihoon waamicha naaf godhaniin dhufe.Innis koottu biyya keerratti hojjedhuu namni si tuqu hin jiruudha. Garuu hanga ammaa furmaata hin arganne. Isin Oromiyaa keessatti hojjettu.Oromoodhas immoo maaliif angawoota Oromootti hin himanneen gaaffii kooti. Obbo Muluneeh; baay’ee natti kolfanii,Oromoo jettee nan
jedhan….ofiifuu mana hidhaa jiru anaan na hiiksiisuu jetteeti. Aadde Azeeb (haadha warraa Mallas) waliin daldaltu tire jedhama. Hagan dhugaadhaa? gaaffii Koo isa biraa ture. Obbo Muluneeh; kun sobadha. Ani Miidiyaarratti malee ishee argee hin beeku. Mallas waliin garuu wal argee beeka.Jechuun badhaasa waancaa harkaa fudheera.

Sharafa biyya alaa galchuu kan jedhuun. Osoon ishee (Azeeb) waliin daldala ta’emmaa maaliif qabeenyi Koo saamama. Rakkoon amma Isin quunname kun maaliif buna alatti ergituudhaa? Obbo Muluneeh; eeyyee isa dura namoonni dhuunfaan na dorsiisaa turaniiru hojii kana keessaa akkan ba’uuf.Inni biraan Oromoon qabeenyaan akka isaan caalu waan hin barbaadneef na saaman. Akka Obbo Muluneeh natti himanitti biyya kana keessatti Maallaqa guyyaa guyyaan socho’u Alaa Muhuuddiinitti aanuun kan sochoosan (daily transaction) kan gaggeessan isaan akka ta’edha. Maallaqni isaan Baankiidhaa qaban fi qabeenyaan isaanii akka hin sochoone erga dhorkamee amma waggaa afur (4) akka lakkoofsiiseruudha. Birrii isaan maqaa natti waamaa turan gorora nama coccobsiisa.

Obbo Muluneeh hundeessitoota Baankii Awwaash keessaa tokko akka ta’an natti himaniiru. Yaadni ani barreesse kun kan isaan natti himanidha. Gama Mootummaan garuu odeeffannoon argadhe hin jiru. Kanatti aansuun Yaada koon ibsadha. Maallaqni Obbo Muluneeh ittiin hojjechaa turan qabeenyaa keenya.Buna keenyatu maallaqa kana fideera.Obboloota keenya gatii gadi bu’aatiin qacaramanii hojjechaafii turanitu kana fideera. Kanaaf qabeenyaan socho’us ta’e hin sochoone Mootummaa Federaalaan qabamee jiru gara Mootummaa naannoo Oromiyaatiin qulqullaa’ee yoo dhuguma Obbo Muluneeh yakka hojjetaniiru ta’e dafqi Uummata keenyaa uummata keenyaaf haa ta’u. Yoo yakka qabaannemmoo nama keenyaaf deebisaa. Birrii Buna keenyaa deebisaa!

Source : Mitiku Fekadu OBS.