Jaarsolii Abbaa Arrii Sadan

Aadaa fi Duudhaan Oromoo namoota kabaju, namoota akka “abbaa hawaasaatti” ilaalu, namoota irraa baratu fi ittiin gorfamee bulu, namoota ittiin gaggeeffamu qaba. Namootni sun JAARSA BIYYAA jedhamu. Jaarsa Abbaa Arrii! Jaarsoliin Abbaa Arrii dandeettii fi beekumsa, umrii fi muuxannoo, hubannaa fi qajeelummaa irratti hundaa’anii kan filataman yoo ta’u gosa sadii qabu.

1. Jaarsa Mataa Arrii

Jaarsi Mataa Arrii nama umriin barsiiseedha. Muuxannoon Jaarsi kun qabu bara dheeraa keessatti bu’aa fi bayiin biyya lafaa, walitti dhufeenyi hawaasummaa, hireen bulchiinsa gadaa, daldala warra ollaa faana godhame irraa waan baay’ee waan hubate qaba. Waa baay’ee muuxannoo umriin barate kana irraa namaafi sabaaf gumaachuu danda’a. Yeroo Jaarsi Mataa Arrii nama gorse ni dhaggeeffama. Safuu fi kabaja guddaadhan irraa baratama. Dogoggora isaa irraa waan hedduu nama barsiisa waan ta’eef. Jaarsi Abbaa Arrii seenaa beeka. Seenaa lolaa, seenaa mo’ichaa, seenaa araaraa, seenaa biyyoota ollaa beeka. Umriin waan guddaa isa barsiise waan ta’eef kitaaba jireenyaati Jaarsi Mataa Arrii!

2. Jaarsa Miila Arrii

Jaarsi Miila Arrii nama umrii dheeraa qabu qofa osoo hin taane biyyoota baay’ee sababa daldalaan, lolaan, daawwanoof fi hojiif deemeedha. Aadaa fi duudhaa namoota biroos ni beeka. Muuxannoon isaa bal’aa dha. Aadaa fi duudha Oromoo qofa osoo hin taane kan namoota baay’ee beeka. Duudha, aadaa fi xiinsammuu akkasumas loqoda Afaan Oromoo bakkeewwan adda addaa ni beeka. Namni Miila arrii kun nama araaraa ta’a. Walitti bu’iinsa gandummaadhan dhufu rakkoo sirnaan adda baasuudhan furmaata waaraa itti kenna. Jaarsi Miila Arrii fira hundaati. Nama hundaa ti. Abbaa biyyaati. Nama nagayaati. Ganda tokko isa kan biraatin wal hin caalchisu, loogii gandummaa balleessuuf Jaarsi Miila Arrii qabeenya Nagayaa isa guddaa dha.

3. Jaarsa Lapheen/Qalbiin Arrii

Maqaa biraatin “Qaalluu” jedhama. Qaalluun nama raaga raagdu fi munaagdu osoo hin taane beekaa Sirna Gadaati. Hayyuu daa’imummaattis ta’u qalbiin isaa hubannoof baname jechuudha. Umriin isaa xiqqaatus lapheen/qalbiin isaa bilchaataa fi hubataa dha. Qaroodha. Ni gorsa. Ni deebisa. Ni eebbisas. Ni tiksa, ni araarsas. ‘Kennaa Qaba” jedhama Jaarsi Lapheen Arrii!

Yeroo ammaa kana sabni keenya wal lolaa jirra. Wal ajjeesaa jirra. Siyaasa fi aangoodhan wal gurmeessuun dirree marsarii walqunnamtii hawaasummaa (social media) fi dirree waraanaatti wal balleessaa jirra . Namni wal dhaggeeffatu hin jiru. Namni waliif nahu hin jiru. Kuni badiidha. Dabballummaa murna siyaasaa malee Oromummaan nutti waan salphate fakkaata. Wanti qabsoo qaaliidhan dhufe har’a nutti salphate.

Jaarsa dhabnee? Jaarsa Abbaa Arrii dhabnee? Jaarsa Mataan Arrii kan oolee bubbule, kan baraan waa bare dhabnee?

Jaarsa Miila Arrii dhabnee? Jaarsa biyyoota hedduu deeme, kan Biyya keenyas kallattii arfaniin qaxxaamuree beeku dhabnee? Jaarsa Araaraafi nagayaa dhabnee?

Moo

Jaarsa Lapheen Arrii kan afurtama osoo hin rukkutin waa hubate, kan Rabbii imaana kenneef, kan qaaman kichuu lapheedhan Rabbiin Michuu dhabnee?

Ani hin beeku. Garuu wal balleessaa jirra. Seenaa balleessaa jirra. Beekaas ta’ee dogoggoraan garuu biyya diigaa jirra.
Mee Jaarsoliin Keenya kan Mataan Arrii, kan Miilan Arrii fi kan Lapheen Arrii nu gorsaa, nu ifadhaa, nu araarsaa, nu deebisaa. Nu bulchaas! San ta’uu dhabaannaan egereen borii keenya duumessa shakkiin guutameedha.

Yaa Rabbi Jaarsa Mataa Arrii nuuf kaasi

Jaarsa Miila Arrii nuuf kaasi!

Jaarsa Lapheen Arrii nuuf kaasi!

Nuti ammoo haa dhageeffanu!

Oolmaa Gaarii!

Mengistu D. Assefa