የብልጽግና ፓርቲ መተዳደሪያ ደንብ (ረቂቅ)

የብልጽግና ፓርቲ መተዳደሪያ ደንብ (ረቂቅ)
ኅዳር 8 ቀን /2012 ዓ.ም.
አዲስ አበባ

መግቢያ

በኢትዮጵያ ሕዝቦች አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ግንባር(ኢሕአዴግ) እና በአጋር ድርጅቶች አመራር በሀገራችን ያስመዘገብናቸውን ማኅበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ፖለቲካዊ ለውጦችን አስጠብቆ ለማስፋት፣ ስሕተቶችን ለማረም እና የዛሬውንና የመጪውን ትውልድ ጥቅምና ፍላጎት በዘላቂነት ለማረጋገጥ የድርጅታችንን ቅርጽና ይዘት ወቅቱ ለሚጠይቀው ትግል በሚመጥን መልኩ ማሻሻል በማስፈለጉ፤

የኢሕአዴግ አባል ድርጅቶችና አጋር ድርጅቶች ሀገር በመራንባቸው ዓመታት በአመዛኙ ተመሳሳይ የፖለቲካ ዓላማ፣ ፕሮግራም እና መሠረታዊ አቅጣጫ እየገነባን የመጣን በመሆኑ፤

ጠንካራ ጎኖችን በማስቀጠል እና ስሕተቶችን በማረም ወደ ሚቀጥለው የትግል ምዕራፍ ለመሸጋገር አስቻይ ዐቅም ያለን እንዲሁም የምናካሂደው ውሕደት እያንዳንዱ ድርጅት የነበረውን የዓላማና የተግባር ውሕደት በአዲስ መንፈስ ይበልጥ በማጠናከር የተሻለ ኃይል እንድናሰባስብ የሚያስችለን በመሆኑ፤
በኢሕአዴግ ድርጅታዊ ጉባኤዎች የፓርቲ ውሕደት አጀንዳ በተከታታይ ቢነሣም ሳይወሰንና ሳይፈጸም መቆየቱን ግምት ውስጥ በማስገባት 11ኛው ድርጅታዊ ጉባኤ የዝግጅት ሥራዎች በፍጥነት ተጠናቀው ድርጅቶቹ ወደ ውሕደት እንዲሸጋገሩ ያስቀመጠውን ውሳኔ ለመፈጸም በማስፈለጉ፤
ሀገራችን ኢትዮጵያ ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች እንዲሁም የተለያዩ ማንነቶች በጋራ ባካበቱት ዕሴት የተገነባችና የጋራ ራእይ ያላቸው ሕዝቦች መኖሪያ ኅብረ ብሔራዊት ሀገር መሆኗን በመገንዘብ፣
የሀገራችን የኢትዮጵያን ዕድገትና የጋራ ብልጽግና እውን ለማድረግ ጠንካራና ቅቡልነት ያለው ሀገረ መንግሥት መገንባት አስፈላጊ መሆኑን በመገንዘብ፣አንድ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ማኅበረሰብ ለመገንባት ልማትና ፍትሐዊ ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጥ አካታች የኢኮኖሚ ሥርዓት መዘርጋት አስፈላጊ መሆኑን በመረዳት፣

አንድ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ማኅበረሰብ ለመገንባት ልማትና ፍትሐዊ ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጥ አካታች የኢኮኖሚ ሥርዓት መዘርጋት አስፈላጊ መሆኑን በመረዳት፣

ቀጣይነት ያለው ብልጽግናን የሚያረጋግጥ ሁለንተናዊ ማኅበራዊ ልማትና ሀገራዊ ክብርን ማዕከል ያደረገ የውጭ ግንኙነት መመሥረት አስፈላጊ መሆኑን በመረዳት፣
የሕግ የበላይነትና ዲሞክራሲ የሰፈነባት፤ የግለሰብና ቡድን መብቶች በሚዛኑ የሚከበሩባት፤ የበለጸገች፣ ኅብረብሔራዊ ማንነቷ የዳበረና አንድነቷ የተጠናከረ ኢትዮጵያን በቁርጠኝነት ዕዉን ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን በመረዳት፣

በመደመር አስተሳሰብና በአንድነት ቅኝት በመነሣት፣ ልናያት የምንፈልጋትን የላቀች ኢትዮጵያን ለመገንባት የእያንዳንዳችንን ርብርብ የሚጠይቅ መሆኑን በመረዳት የበኩላችንን ሚና ለመጫወት በከፍተኛ ቁርጠኝነት ተሰባስበን ለመታገል በማስፈለጉ፣የኢሕአዴግ 11ኛው ጉባኤ ባስተላለፈው ውሳኔ መሠረት የኢሕአዴግ ምክር ቤት እና አጋር ፓርቲዎች የኢትዮጵያ የምርጫ፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና የምርጫ ሥነ ምግባር አዋጅ ቁጥር 1162/2011 ባከበረ መልኩ የብልጽግና ፓርቲ (ብልጽግና) መተዳደሪያ ደንብ አጽድቋል፡፡

የኢሕአዴግ 11ኛው ጉባኤ ባስተላለፈው ውሳኔ መሠረት የኢሕአዴግ ምክር ቤት እና አጋር ፓርቲዎች የኢትዮጵያ የምርጫ፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና የምርጫ ሥነ ምግባር አዋጅ ቁጥር 1162/2011 ባከበረ መልኩ የብልጽግና ፓርቲ (ብልጽግና) መተዳደሪያ ደንብ አጽድቋል፡፡

ምእራፍ አንድ

ጠቅላላ ድንጋጌዎች

አንቀጽ 1. አጭር ርእስ

ይህ መተዳደሪያ ደንብ “የብልጽግና ፓርቲ (ብልጽግና) መተዳደሪያ ደንብ” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

አንቀጽ 2. የፓርቲው መጠሪያ

የፓርቲው መጠሪያ “የብልጽግና ፓርቲ (ብልጽግና)” ነው።

አንቀጽ 3. የፓርቲው ዓርማ

………ዓርማ…….

አንቀጽ 4. የዓርማው ትርጉም

ዓርማው የሀገራችንን ኅብረ ብሔራዊነት፣ ሀገራዊ አንድነት፣ ብሔራዊ ኩራት፣ ሰላም፣ ዴሞክራሲንና የብልጽግናን አስተሳሰብ የያዘ ሆኖ ከውስጥ ወደ ውጭ እየሰፋ የሚሄድ የቀጣናዊ፣ አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ትሥሥሮችን የሚያመላክት ይሆናል።

አንቀጽ 5. የፓርቲው የሥራ ቋንቋዎች

1) ፓርቲው ለሁሉም የሀገራችን ቋንቋዎች ሙሉ ዕውቅና ይሰጣል፤
2) የፓርቲው የሥራ ቋንቋ የሀገሪቱ ሕገ መንግሥት እና ክልሎች በሕገ መንግሥታቸው የሥራ ቋንቋ ይሆናሉ ብለው ያጸደቋቸው ቋንቋዎች ይሆናሉ።
3) የፓርቲው የየደረጃው ጽ/ቤቶች የየራሳቸውን ተጨባጭ ሁኔታ ታሳቢ በማድረግ ቢያንስ አንድ የፓርቲውን የሥራ ቋንቋ በተጨማሪነት መጠቀም ይችላሉ።

አንቀጽ 6. የፓርቲው ልሳን

1) የፓርቲው ልሳን ስያሜ “ብልጽግና” ነው።
2) የፓርቲው ልሳን በፓርቲው የሥራ ቋንቋዎች የሚዘጋጅ ብዝኃ ልሳን ነው።

3) የዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ (2) እንደተጠበቀ ሆኖ በሌሎች የሀገሪቱ እና የውጭ ቋንቋዎች ሊዘጋጅ ይችላል።

አንቀጽ 7. የፓርቲው ጽሕፈት ቤት

1) የፓርቲው ዋና ጽሕፈት ቤት አዲስ አበባ/ፊንፊኔ ይሆናል፤
2) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ(1) የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ፣ ፓርቲው በክልል፣ በከተማ አስተዳደር፣ በዞን፤ በወረዳና በቀበሌ ጽሕፈት ቤቶች ይኖሩታል፤
3) እንደአስፈላጊነት በውጭ ሀገር ጽሕፈት ቤቶች ሊያቋቁም ይችላል።

አንቀጽ 8. የፓርቲው ዓላማዎች፣ መርሖች፣ ዕሴቶችና የአሠራር ሥርዓት

1) የፓርቲው ዓላማዎች የሚከተሉት ናቸዉ
ሀ) ጠንካራ፣ ዴሞክራሲያዊ፣ ቅቡልነት ያለው፣ ዘላቂ ሀገረ መንግሥት መገንባት፤
ለ) ልማትና ፍትሐዊ ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጥ አካታች የኢኮኖሚ ሥርዓት መገንባት፤
ሐ) ሁለንተናዊ ብልጽግናን የሚያሰፍን ማኅበራዊ ልማትን ማረጋገጥ
መ) ሀገራዊ ክብርንና ጥቅምን ማዕከል ያደረገ የውጭ ግንኙነት ማካሄድ

2) የፓርቲው መርሖች የሚከተሉት ናቸው፤
ሀ) ሕዝባዊነት፤

ለ) ዴሞክራሲያዊነት፤

ሐ) የሕግ የበላይነት፤

መ) ልማትና ፍትሐዊ ተጠቃሚነት፤

ሠ) ተግባራዊ እውነታ፤

ረ) ሀገራዊ አንድነትና ኅብረ ብሔራዊነት፤

3) የፓርቲው ዕሴቶች የሚከተሉት ናቸው፤
ሀ) የዜጎችና የሕዝቦች ክብር፣
ለ) ፍትሕ፤
ሐ) ወንድማማችነት፤
ሠ) መከባበርና መቻቻል፤
ረ) ኅብረ ብሔራዊ አንድነት፤

4) የፓርቲው የአሠራር መርሖች የሚከተሉት ናቸው፤
ሀ) ፓርቲው የሀገሪቱን እና የክልሎችን ሕገ መንግሥትን እና ሌሎች ሕጎችን በማክበር ተግባራቱን ያከናውናል፤
ለ) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) እስከ (3) የተደነገጉትን ድንጋጌዎች የፓርቲው አባላት የመፈጸም፣ የማክበርና የማስከበር ኃላፊነት አለባቸው፤
ሐ) አባላት የግል ሐሳባቸውን የማራመድ መብታቸው እንደተጠበቀ ሆኖ፤ የፓርቲውን ውሳኔ የመፈጸምና የማስፈጸም ኃላፊነትና ግዴታ አለባቸው፤
መ) ማንኛውም አባል በፓርቲ ውስጥ እኩል ድምፅና በውሳኔ ሂደቶች ውስጥ አንድ ድምፅ ብቻ ይኖረዋል፤
ሠ) የፓርቲ ውሳኔ በየደረጃው ዴሞክራሲያዊ ውይይት ከተካሄደበት እና የጋራ ግንዛቤ ከተያዘበት በኋላ በተባበረ ድምፅ እንዲወሰን ጥረት ይደረጋል።
ረ) በተባበረ ድምፅ ለመጽደቅ ባልቻሉ ጉዳዮች ላይ ውሳኔ የሚተላለፈው በአብላጫ ድምፅ ይሆናል፤ ተፈጻሚነቱም በወሰነው አካል እና በታችኛው መዋቅር ላይ ይሆናል፤
ሰ) በሌላ አኳኋን ካልተደነገገ በስተቀር የፓርቲው ውሳኔ የሚያልፈው ከሃምሳ በመቶ በላይ ድምፅ ካገኘ ነው። የተሰጠው ድምፅ ለሁለት እኩል የተከፈለ ከሆነ ሰብሳቢው ያለበት ወገን ድምፅ አሸናፊ ይሆናል።
ሸ) በዚህ ደንብ በተለየ አኳኋን ካልተደነገገ በስተቀር የየትኛውም የፓርቲው መዋቅር ምልዐተ ጉባኤ ተሟልቷል የሚባለው ከጠቅላላው የጉባኤው ወይም የስብሰባው ተሳታፊዎች ውስጥ 50%+1 እና ከዚያ በላይ ሲገኙ ነው፤
ቀ) በሁሉም ስብሰባዎች በተለይም አስቸኳይ ስብሰባዎች ሁሉም የሚመለከታቸው አባላት የመገኘት ግዴታ አለባቸው። ሆነ ብሎ ምልዐተ
ጉባኤ እንዳይሟላ ማድረግ የተከለከለ ነው፤ ምልዐተ ጉባኤ እንዳይሟላ ያደረገ በዲሲፒሊን ጥፋት ይጠየቃል፤
በ) በየትኛውም ደረጃ በተወሰነ ውሳኔ ላይ ከተሰብሳቢ አባላት መካከል 1/3ኛ የሚሆኑት እንደገና እንዲታይ ጥያቄ ካቀረቡ፣ ጥያቄው ለውይይት ክፍት ሆኖ እንደገና ውሳኔ ይሰጥበታል፤
ተ) በአንድ መድረክ ላይ በተወሰነ ውሳኔ ላይ አቤቱታ ቀርቦ፣ ውሳኔው በድጋሚ በዚያው መድረክ ተቀባይነት ካገኘ፣ ድጋሚ አቤቱታ አይቀርብም። በጉዳዩ ላይ አቤቱታ ማቅረብ የሚቻለው በተግባር እየፈጸሙ በሂደት በሚከፈት የጉባኤ/ኮንፈረንስ አጋጣሚ ወይም የጽሑፍ ፊርማ በማሰባሰብ ብቻ ይሆናል።
ቸ) እንደገና ይታይልን የሚል ጥያቄ ሲቀርብ፣ የወሰነው አካል በጉባኤ ላይ ከሆነ፣ በቃል ወይም በጽሑፍ አቤቱታው ቀርቦ፣ ጉዳዩ ከላይ በተቀመጠው መሠረት ይታያል። ወሳኙ አካል ጉባኤውን/ ስብሰባውን ፈጽሞ ከተበተነ በኋላ ግን አቤቱታ ሊቀርብ የሚችለው በጽሑፍ ብቻ ይሆናል፡፡
ኀ) አቤቱታ አቅራቢው አቤቱታውን በጽሑፍ አዘጋጅቶ ለሰብሳቢው ያቀርባል። ሰብሳቢው አቤቱታውን ወደሚመለከታቸው አባላት ሁሉ በአጭር ጊዜ ውስጥ በማሠራጨት አቤቱታውን የሚደግፉ ሁሉ እንዲፈርሙ ያደርጋል። ከሚመለከታቸው አባላት ውስጥ 1/3ኛው ከፈረሙ፣ ጉዳዩ በሚቀጥለው መደበኛ ወይም አስቸኳይ ስብሰባ ላይ እንዲታይ ይደረጋል።
ነ) ሁሉም የፓርቲው አሠራሮች በግልጽነትና ዴሞክራሲያዊነት ላይ የተመሠረቱ ይሆናሉ፣
ኘ) በፓርቲው ከፍተኛ የአመራር አካላት የሚወሰኑና በሀገሪቱና በሕዝቦቿ ላይ ጉልሕ ተጽዕኖ የሚያሳርፉ ዐቋሞችና ውሳኔዎች ሁሉ ውሳኔውን ባስተላለፈው አካል በምስጢር ተጠብቆ እንዲቆይ ካልተወሰነ በስተቀር ከአስፈላጊው ማብራሪያ ጋር ለአባላትና እንዳስፈላጊነቱ ለሕዝብ ይገለጻሉ።
አ) በፓርቲዉ ጉባኤዎች፣ ኮንፈረንሶችና ስብሰባዎች የሚተላለፉ ዉሳኔዎች እና አቅጣጫዎች በቃለ ጉባኤ ተይዘዉ፣ ጽድቀዉ ይቀመጣሉ፡፡
ከ) በልዩ ሁኔታ በምስጢርነት ተጠብቀው ሊቆዩ የሚችሉ የፓርቲ ጉዳዮች የሚለዩበት አሠራር ይዘረጋል፡፡
ኸ) በየደረጃው የሚገኙ የፓርቲ አመራር አካላት ለወሰኗቸው ውሳኔዎች በተናጠልና በጋራ በሙሉ ኃላፊነት ይወስዳሉ። በተጨማሪም ኃላፊነትን ያለመወጣት ወይም ከተሰጠ ኃላፊነት ውጪ መሠማራት ተጠያቂነትን ያስከትላል።
ወ) ተጠያቂነትም እንደሁኔታው በፓርቲው መተዳደሪያ ደንብ ወይም በሀገሪቱ ሕጎች መሠረት ፖለቲካዊ፣ አስተዳደራዊ ወይም ሕጋዊ ርምጃዎችን ያስወስዳል።
ዐ) በየደረጃው የሚገኙ የፓርቲው አካላት የሥራ እንቅስቃሴያቸውን የሚያሳይ ዝርዝር ዕቅድና ሪፖርት በወቅቱ የማቅረብ ኃላፊነት አለባቸው፤ የበላይ አካላትም ወቅታዊ ግብረ መልስ መስጠት አለባቸው።
ዘ) አባላትና አደረጃጀቶች የሥራ አፈጻጸም ውጤታማነታቸውን የሚመዝኑባቸውና እርስ በርስ የሚማማሩባቸው መደበኛ የውይይት ጊዜያት ይኖራቸዋል።
ዠ) ፓርቲው አባላቱ፣ አመራሩና መዋቅሩ ላሳዩት የላቀ አፈጻጸም ዕውቅናና ሽልማት የሚሰጥበት የአሠራር ሥርዓት ይከተላል፤
የ) ፓርቲው በሁሉም ደረጃዎች የወጣቶችና የሴቶች አደረጃጀቶችን የማሳተፍና የማብቃት አቅጣጫና አሠራርን ይከተላል።
ደ) ፓርቲው ከሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር የሚኖረው ግንኙነቶች በሀገር አቀፍ ደረጃ ላሉት በማዕከላዊነት የሚወሰን ሆኖ፤ እንደአስፈላጊነቱ ከዚያ በታች ባሉት የፓርቲው አደረጃጀት ተፈጻሚ ሊሆን ይችላል።
ጀ) ልዩ ድጋፍ የሚሹና አነስተኛ ቁጥር ያላቸው የኅብረተሰብ ክፍሎች የፓርቲው አባላትና አደረጃጀቶች በየደረጃው ተገቢውን ውክልና እንዲያገኙና የአዎንታዊ ርምጃ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ይደረጋል፣ ዝርዝሩ በመመሪያ ይወሰናል።
ገ) የፓርቲው ዓላማዎች፣ ፕሮግራምና ዕቅድ ተግባራዊ የሚሆኑት በፓርቲው ዋና ጽ/ቤት፣ በክልል፣ በከተማ አስተዳደርና በየደረጃው ባሉ የፓርቲ ጽ/ቤቶች፣ የፓርቲ አደረጃጀቶች እና በውጪ ሀገር በሚኖሩ የፓርቲው መዋቅሮች አማካኝነት ይሆናል።
ጠ) በፓርቲው አባላትና እጩ አባላት በሚፈጸሙ ጥፋቶች ላይ የሚወሰደው የዲስፒሊን ርምጃ የፓርቲውን ሥነ ምግባር ለማዳበር፣ ስሕተቶችንና ጉድለቶችን ለማረምና የፓርቲውን ጥራትና ጥንካሬ ለመጠበቅ የሚያገለግል ሊሆን ይገባል።

አንቀጽ 9. የፓርቲው የምርጫ መርሕና የአሠራር ሥርዓት

1) የፓርቲው የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት፣ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት፣ ፕሬዚዳንትና ምክትል ፕሬዚዳንቶች እንዲሁም የቁጥጥርና ኢንስፔክሽን ኮሚሽን ሰብሳቢ፣ ምክትል ሰብሳቢና ጸሐፊ ምርጫ ግልጽ፣ ነጻና ፍትሐዊ እንዲሁም በምስጢር በሚሰጥ ድምፅ የሚመረጡ ይሆናሉ፣
2) በፓርቲው ውስጥ ለኃላፊነት ቦታዎች የሚደረጉ ምርጫዎች የጾታ ተዋፅዖን የጠበቁ መሆን ይኖርባቸዋል፤
3) ማንኛውም የፓርቲ አባል በዚህ ደንብ አንቀጽ 19 ንዑስ አንቀጽ (8)(ሠ) በወጣው የፓርቲ የምርጫ የአሠራር ሥርዓት መሠረት በሀገሪቱ በሚካሄዱ የጠቅላላ፣ የአካባቢ፣ የማሟያና የድጋሚ ምርጫዎች ፓርቲውን ወክሎ የመወዳደር መብት አለው፡፡

ምእራፍ ሁለት

አባልነት

አንቀጽ 10. የፓርቲው አባል ስለመሆን

1) ከዚህ በታች የተመለከቱትን መመዘኛዎች የሚያሟላ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ የፓርቲው አባል መሆን ይችላል።
ሀ) የፓርቲውን ፕሮግራምና መተዳደሪያ ደንብ ተቀብሎ በጽናት ተግባራዊ ለማድረግ ፍቃደኛ የሆነ፣
ለ) መልካም ሥነ ምግባር ያለውና በኅብረተሰቡ ውስጥ ተቀባይነት ያለው፣
ሐ) በኅብረ ብሔራዊነት እና በሀገራዊ አንድነት ላይ ጽኑ አቋም ያለውና ዋልታ ረገጥ አመለካከትና ተግባሮችን በጽናት የሚታገል፣
መ) ዜጎችንና ሕዝቦችን በእኩልነት የሚያገለግል፣ የሕዝብ ጥቅምን የሚያስቀድም፣ ከሙስናና ብልሹ አሠራሮች ራሱን ያራቀና ሌሎችንም የሚታገል፣
ሠ) የፓርቲውን ዕሴቶችና ዓላማዎችን ተቀብሎ የተሰጠውን ኃላፊነት ለመወጣት ቁርጠኛ የሆነ፤
ረ) ወርኃዊ የገንዘብ መዋጮ ለመክፈል ፈቃደኛ የሆነ፤
ሰ) እድሜው አሥራ ስምንት ዓመት እና ከዚያ በላይ የሆነ፣
ሸ) የሌላ ፖለቲካ ፓርቲ አባል ያልሆነ፣
ቀ) የፖለቲካ ድርጅት አባል የመሆን መብቱ በሕግ ያልተገደብ ወይም በፍርድ ቤት ዉሳኔ ያልተገፈፈ፤
በ) በዚህ ደንብ በተወሰነው መሠረት የሙከራ ጊዜውን የጨረሰ የፓርቲው አባል መሆን ይችላል።
2) የአባልነት የእድሜ ጣሪያን እና የክብር አባልነትን የተመለከተ ዝርዝር አፈጻጸም መመሪያ በማዕከላዊ ኮሚቴው ይወጣል።

አንቀጽ 11. ለአባልነት የሚቀርብ ጥያቄ

1) አንድ የፓርቲው አባል ለመሆን የወሰነ ዜጋ በአካባቢው ለሚገኘው የፓርቲው ጽሕፈት ቤት በጽሑፍ ማመልከት ይኖርበታል፤
2) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) የተቀመጠው እንደተጠበቀ ሆኖ በየደረጃው የሚገኝ የፓርቲው መዋቅርና አባል ለፓርቲው ፕሮግራምና መተደደሪያ ደንብ ታማኝና ለተግባራዊነቱም ይታገላል ብሎ ያመነበትን ግለሰብ ለፓርቲው አባልነት ሊመለምለው ይችላል፤
3) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) እና (2) መሠረት መሥፈርቱን አሟልቶ የተመለመለ ግለሰብ ለስድስት ወራት በሙከራ አባልነት ይቆያል፤
4) የፓርቲው መሠረታዊ ድርጅት ወይም ሕዋስ የእጩ አባሉን አፈጻጸም አይቶ ሙሉ አባል የማድረግ ወይም ተጨማሪ ከሶስት ወራት ላልበለጠ ጊዜ የእጩነት ጊዜውን ማራዘም ይችላል፣
5) የእጩ አባልነት ቆይታ ከአንድ ጊዜ በላይ አይራዘምም፣ ከክትትል ሂደትም ይሠረዛል፤
6) እጩ አባሉ በሙከራ ጊዜ ቆይታው ፓርቲው የሚሰጠውን ተልዕኮ ይፈጽማል፣
7) የአባላት ምልመላ፣ ግንባታ፣ ሥምሪት፣ ምደባ፣ ምዘናና ስንብት ዝርዝር መመሪያ በፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ ይወጣል።

አንቀጽ 12. የአባል መብት

1) ማንኛውም የፓርቲ ሙሉ አባል የሚከተሉት መብቶች ይኖሩታል፣
ሀ) በፓርቲው አካላት ምርጫዎች የመምረጥና የመመረጥ፣
ለ) በፓርቲው ጉባኤዎች የመሳተፍ፣ በውይይት የመካፈልና በድምፅ በሚወሰኑ ጉዳዮች ላይ ድምፅ የመስጠት፣ በማንኛውም ጉዳይ ላይ በሕጋዊ መድረኮች ሐሳቡን በጽሑፍም ሆነ በቃል የማቅረብ፣
ሐ) በማንኛውም የፓርቲ አካል ወይም አባል ላይ በተቻለ መጠን በመረጃ የተደገፈ ገንቢ ኂስ የማቅረብ፣
መ) በየትኛውም የፓርቲ ውሳኔ ቅር ከተሰኘ ቅሬታውን በመተዳደሪያ ደንቡ መሠረት በየደረጃው ለሚመለከተው አካል የማቅረብ፤
ሠ) ስለራሱ፣ ስለአካሉ፣ ስለፓርቲው ማወቅ የሚገባውን ነገር እስከ ፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ የመጠየቅና መልስ የማግኘት፣
ረ) የፓርቲውን መተዳደሪያ ደንብ፣ ፕሮግራም፣ ዐቋሞችና ውሳኔዎች ለሌሎች የማሳወቅ፣ የማስተዋወቅ፣ የማስረፅና በተጨባጭ እንዲተገበር የማድረግ እና
ሰ) በየትኛውም ጊዜ በጽሑፍ አመልክቶ እና በእጆቹ የሚገኙ የፓርቲው ንብረቶችን ኃላፊነት በተሞላበት አግባብ አስረክቦ መልቀቅ ይችላል።
2) ማንኛውም እጩ አባል በየደረጃው ለፓርቲው አካላት የመምረጥና የመመረጥ እንዲሁም ድምፅ የመስጠት መብት የለውም፤ የሌሎች የአባልነት መብቶች ግን ተጠቃሚ ነው፣ የግዴታዎችም ተገዥ ይሆናል።

አንቀጽ 13. የአባል ግዴታ

ማንኛውም የፓርቲ አባል የሚከተሉት ግዴታዎች ይኖሩበታል፤

1) በማንኛውም ጊዜና በየትኛውም ቦታ በፓርቲ ሕግ መሠረት የጸደቁትን የፓርቲውን ፕሮግራም፣ መተዳደሪያ ደንብ፣ መመሪያዎች፣ ውሳኔዎችና ዕቅዶችን የማወቅ፣ የመቀበል፣ የማክበር፣ የመገዛት እና ለተግባራዊነታቸው በግንባር ቀደምትነት የመታገል፣
2) በሚገኝበት የሥራ መስክና የኃላፊነት ደረጃ የፓርቲውን አንድነት፣ ጥራትና ጥንካሬ፣ የፓርቲውን የፖለቲካ ዕሳቤዎች ለመጠበቅና ለማስጠበቅ ሙሉ ተሳትፎ የማድረግ፣
3) የፓርቲውን መርሖች፣ ዕሴቶችና የአባላት የሥነ ምግባር ሕጎችን ማክበር እና የፓርቲውን፣ የሕዝብና የሀገርን ደኅንነትና ሉዓላዊነት የመጠበቅ፣
4) የሀገሪቱን ሕጎችና ልዩ ልዩ መንግሥታዊ ውሳኔዎችን ማክበር፣
5) የፓርቲውን አንድነት፣ ጥራትና ጥንካሬ የሚጎዱ ማናቸውንም ዝንባሌዎችና ድርጊቶችን የማጋለጥና የመታገል፣
6) በፓርቲው ውስጥ በግለሰቦች ወይም በቡድኖች የተያዙ ተናጠል ዐቋሞችን የፓርቲው በማስመሰል በማናቸውም መልኩ በሚዲያ ከማሠራጨት የመቆጠብ፣
7) በአባላት መካከል የሚኖረውን መልካም ግንኙነት ከሚያጎድፉ ድርጊቶች የመታቀብ፣
8) በዚህ ደንብ አንቀጽ 19 ንዑስ አንቀጽ 8(ተ) እንደተገለጠው ማዕከላዊ ኮሚቴ በሚያወጣው የአባልነት መዋጮ ዓይነትና አከፋፈል መመሪያ መሠረት የአባልነት መዋጮ የመክፈል፣
9) የፓርቲውን ንብረት በአግባቡ የመጠበቅ፣
10) ከሙስና የጸዳ፣ ሙስናንና አድሏዊ አሠራርን የመታገልና የማጋለጥ ግዴታ እና
11) ከአንድ አካባቢ ወይም የሥራ ቦታ ወደሌላ አካባቢ ወይም የሥራ ቦታ በቋሚነት ለቅቆ ሲሄድ የለቀቀበትን እና የደረሰበትን የፓርቲ መዋቅር ማሳወቅ፣ የፓርቲውን ንብረት እና ሰነዶችን ለለቀቀበት አካባቢ የፓርቲ መዋቅር ማስረከብ አለበት።

አንቀጽ 14. በአባላት ላይ በዲስፒሊን ጉድለት ስለሚወሰዱ ርምጃዎች

1) ማንኛውም አባል በሚከተሉት ሁኔታዎች ከቃል ማስጠንቀቂያ ጀምሮ ከአባልነት እስከ ማሰናበት የሚደርስ ርምጃ ሊወሰድበት ይችላል፤
ሀ) የፓርቲውን ፕሮግራም፣ መተዳደሪያ ደንብ፣ ውሳኔዎችና መመሪያዎች ያላከበረ ወይም ሌሎች ጥፋቶችን የፈጸመ አባል ወይም እጩ አባል ጉዳዩ በዝርዝር ታይቶ እንደጥፋቱ ክብደት የዲስፒሊን ርምጃ ይወሰድበታል፣
ለ) ማንኛውም አባል የፓርቲውን የአባልነት መዋጮ በተከታታይ ለ6 ወራት አሳማኝ ባልሆነ ምክንያት ካልከፈለ እና ውዝፍ መዋጮውን ለመክፈል ፍቃደኛ ካልሆነ ከአባልነቱ በራሱ ፈቃድ እንደለቀቀ ይቆጠራል፣
ሐ) ማንኛውም አባል በትክክለኛ መረጃ ላይ ሳይመሠረት አባላትን ከመለመለ ወይም ከአባልነት ካገለለ፣ አባላትንም ከወነጀለ በዲሲፕሊን ጥፋት ይጠየቃል፣
መ) ማንኛውም አመራር ወይም አባል የሐሰት ሪፖርት መስጠትም ሆነ መጠቀም ክልክል ነው፣
ሠ) በፓርቲው ውስጥ አንጃነት እና ቡድነተኝነት መፍጠር ወይም ማስፋፋት ክልክል ነው፣
ረ) ማንኛውም አባል የሌላ ፖለቲካ ፓርቲ አባል መሆኑ ከተደረሰበት ከፓርቲ አባልነቱ ይሰረዛል፣
ሰ) የፓርቲው አባላትና እጩ አባላት የሚፈጽሟቸው ጥፋቶች ክብደት እየታየ የሚከተሉት እርምጃዎች ይወሰዳሉ፤
 1. ለሙሉ አባል
  ሀ) ተግሳጽ፣
  ለ) የቃል ማስጠንቀቂያ መስጠት፣
  ሐ) የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ መስጠት፣
  መ) ከኃላፊነት ማገድ፣
  ሠ) ከኃላፊነት ማነሣት፣
  ረ) ከአባልነት ማገድ፣
  ሰ) ከአባልነት መሠረዝ፤
 2. ለእጩ አባል
  ሀ) የእጩ አባልነት ለአንድ የሙከራ ጊዜ ማራዘም፣
  ለ) ከእጩ አባልነት መሠረዝ፤
  ሸ) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) ርምጃ የተወሰደበት አባል ወይም እጩ አባል አቤቱታውን በየደረጃው ላለው የፓርቲ መዋቅር አቅርቦ በውሳኔው ካልረካ በየደረጃው ላለው የፓርቲ የቁጥጥርና ኢንስፔክሽን ኮሚሽን ሊያቀርብ ይችላል፣
  2) የአባላት የዲስፒሊን ጉድለት ርምጃ አወሳሰድ ማዕከላዊ ኮሚቴው በሚያወጣው መመሪያ መሠረት ይፈጸማል፤

ምእራፍ ሦስት

የፓርቲው አወቃቀርና አደረጃጀት

አንቀጽ 15. የፓርቲ አወቃቀርና የአመራር አካላት

1) የፓርቲው ድርጅታዊ አወቃቀር የሀገሪቱን ሕገ መንግሥታዊ ፌዴራላዊ አወቃቀር የተከተለ ነው፤ በዚሁ መሠረት የፓርቲው ድርጅታዊ አወቃቀር የሚከተሉት ናቸው፡፡
ሀ) ፌዴራል፣
ለ) ክልል፣
ሐ) ዞን/ከተማ፣
መ) ወረዳ/ልዩ ወረዳ/ከተማ፣
ሠ) ቀበሌ ናቸው፡፡
2) ፓርቲው የሚከተሉት ተቋማዊ መዋቅሮች ይኖሩታል።
ሀ) ጉባኤ፣

ለ) ማዕከላዊ ኮሚቴ፣

ሐ) የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ

መ) ፕሬዚዳንት

ሠ) ምክትል ፕሬዚዳንቶች፣

ረ) የቁጥጥርና ኢንስፔክሽን ኮሚሽን፣

ሰ) የፓርቲው ዋና ጽሕፈት ቤት

ሸ) የፓርቲው የክልል ፓርቲ ጽሕፈት ቤቶች፣

ቀ) የፓርቲው የዞን፣ የከተማ፣ የወረዳና የቀበሌ ጽሕፈት ቤቶች፣

3) የፓርቲው መሠረታዊ ድርጅቶችና ሕዋሳት፣ አባላት በሚገኙባቸው ቦታዎች ይቋቋማሉ።

አንቀጽ 16. የፓርቲው ጉባኤ፣ የክልል፣ የዞን፣ የከተማ፣ የወረዳና የቀበሌ የኮንፈረንሶች አወቃቀር

1) የፓርቲው ጉባኤ በፌዴራል ደረጃ ይቋቋማል፤
2) በክልል ደረጃ ክልላዊ ኮንፈረንስ የሚኖር ሆኖ፤ እንደአስፈላጊነቱ በየደረጃው ከዞን እስከ ቀበሌ ኮንፈረንሶች ሊዋቀሩ ይችላሉ፣
3) የኮንፈረንስ ውክልና በዋናነት የአባላትን ብዛት መሠረት ያደረገ ሆኖ፤ አነስተኛ የሕዝብ ብዛት ቁጥር ያላቸውን የብሔር፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች አባላት ውክልና ባረጋገጠ መልኩ ይዋቀራል፤
4) በመደበኛ ጉባኤና በእያንዳንዱ ኮንፈረንስ ወቅት ከሚመረጡ ጉባኤያተኞች እና የኮንፈረንስ ተሳታፊዎች ብቃት ያላቸውን አዳዲስ አባላት ያካተተ ይሆናል።

አንቀጽ 17. የፓርቲው ጉባኤ

1) የፓርቲው ጉባኤ የፓርቲው ከፍተኛ የአመራር አካል ነው፤
2) የፓርቲው ጉባኤ መደበኛ ስብሰባ በሁለት ዓመት ተኩል አንድ ጊዜ ይካሄዳል፣ የጉባኤው የመካሄጃ ጊዜ ከሦስት ዓመት መብለጥ የለበትም፤
3) ጉባኤው በፕሬዚዳንቱ ሰብሳቢነት እና በምክትል ፕሬዚዳንቱ ሰብሳቢነት ይመራል፤
4) የጉባኤው ተሳታፊዎች ቁጥር ከ500 በላይ ሆኖ፤ ስብጥሩ ማዕከላዊ ኮሚቴው በሚያወጣው መመሪያ መሠረት፣ ልዩ ድጋፍ የሚሹና አነስተኛ የሕዝብ ቁጥር ያላቸውን የኅብረተሰብ ክፍሎች ውክልና እንዲያገኙና የአዎንታዊ ርምጃ ተጠቃሚ እንዲሆኑ በሚያስችል መልኩ ይፈጸማል፤
5) የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ ቢያንስ በ1/3ኛው በድምፅ ብልጫ ሲወስን በማንኛውም ጊዜ አስቸኳይ ስብሰባ ሊጠራ ይችላል።
6) የፓርቲው የቁጥጥርና ኢንስፔክሽን ኮሚሽን የቋሚ ጉባኤ አባላትን 1/3ኛ የድጋፍ ድምፅ ካገኘ አስቸኳይ ስብሰባ እንዲጠራ ሊያደርግ ይችላል።
7) የፓርቲው ጉባኤ አስቸኳይ ስብሰባ ሲጠራ ቀድሞ በተካሄደው መደበኛ ጉባኤ የተካፈሉት ጉባኤያተኞች በቀጥታ ይሳተፋሉ።
8) ለመደበኛ የፓርቲው ጉባኤ፣ ከአባላቱ መካከል ቢያንስ 2/3ኛው በስብሰባው ላይ ሲገኙ ምልዐተ ጉባኤ ይሆናል፤
9) የአስቸኳይ ጉባኤ ስብሰባ ምልዐተ ጉባኤ 50%+1 ነው።
10) የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ እና ማዕከላዊ የቁጥጥርና ኢንስፔክሽን ኮሚሽን አባላት በቀጥታ በጉባኤው ስብሰባ ይሳተፋሉ፤
11) የፓርቲው ጉባኤ አባላት ውክልናና ተሳትፎ የሕዝብና የአባላትን ቁጥር መሠረት ያደረገ ሆኖ፤ ዝርዝሩ ማዕከላዊ ኮሚቴው በሚያወጣው መመሪያ መሠረት ይወሰናል፤
12) ለመደበኛ ጉባኤ እና ለአስቸኳይ ጉባኤ የጉባኤዎቹ ጊዜ፣ ቦታና አጀንዳዎችን አስቀድሞ በፓርቲው ዋና ጽሕፈት ቤት በኩል መገለጽ አለበት፣

አንቀጽ 18. የፓርቲው ጉባኤ ተግባርና ኃላፊነት

1) የፓርቲው ጉባኤው የሚከተሉት ተግባራትና ኃላፊነቶች ይኖሩታል:-
ሀ) የፓርቲውን ፕሮግራም፣ መተዳደሪያ ደንብ ያጸድቃል፣ ያሻሽላል፣ እንደ አስፈላጊነቱ ይቀይራል፤
ለ) ፓርቲው የሚመራባቸውን አጠቃላይ አቅጣጫዎችና ውሳኔዎች ያስቀምጣል፣
ሐ) የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ እና የቁጥጥርና ኢንስፔክሽን ኮሚሽን አባላት ቁጥር ይወስናል፣ ይመርጣል፤
መ) የማዕከላዊ ኮሚቴ፣ የቁጥጥርና ኢንስፔክሽን ኮሚሽንና እንደ አስፈላጊነቱ በሌሎች አካላት የሚቀርቡለትን ሪፖርቶች ያዳምጣል፣ ይገመግማል፣ ያጸድቃል፤
ሠ) ፓርቲው ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር የሚያደርገውን የውሕደት ወይም የቅንጅት ወይም ግንባር የመፍጠር የውሳኔ ሐሳብ ያጸድቃል፤
ረ) የማዕከላዊ ኮሚቴ እና የቁጥጥርና ኢንስፔክሽን ኮሚሽን አባላት ዕገዳና ስንብት ላይ ውሳኔ ይሰጣል፤
ሰ) የፓርቲውን ስምና ዓርማ ያጸድቃል፣ ያሻሽላል፣ ይለውጣል።
ሸ) የፓርቲውን ፕሬዚዳንትና ምክትል ፕሬዚዳንቶች ይመርጣል።
ቀ) ጉባኤው መደበኛው ሥራውን ከመጀመሩ በፊት በዝግጅት ኮሚቴ የሚቀርብለትን የጉባኤ ዝግጅት ሪፖርትና የስብሰባውን የሥነ ሥርዓት ደንብ መርምሮ ያጸድቃል፤
2) የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ፤ ጉባኤው ከተግባርና ኃላፊነቱ በሙሉ ወይም በከፍል ለማዕከላዊ ኮሚቴ ውክልና ሊሰጥ ይችላል፤

አንቀጽ 19. የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ

1) የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ ተጠሪነቱ ለፓርቲው ጉባኤው ሆኖ ከጉባኤ እስከ ጉባኤ ፓርቲውን የሚመራ ከፍተኛ አካል ነው።
2) ማዕከላዊ ኮሚቴው በቀጥታ በነጻና ዴሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ከጉባኤው አባላት በምስጢር ድምፅ አሰጣጥ በሚመረጡ አባላት የሚመሠረት ነው፤
3) የማዕከላዊ ኮሚቴው አባላት ብዛትና ስብጥር በሕዝብ ብዛት እና በአባላት ቁጥር መሠረት ሆኖ ፤ ዝርዝር የአፈጻጸም መመሪያ በማዕከላዊ ኮሚቴ ይወጣል፤
4) ማእከላዊ ኮሚቴው በየስድስት ወሩ መደበኛ ስብሰባ ያደርጋል፤ ሆኖም የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ካመነበት ወይም ከማዕከላዊ ኮሚቴው አባላት መካከል አንድ ሦስተኛ ሲጠይቁ ከዚህ ባነሰ ጊዜ አስቸኳይ ስብሰባ ሊጠራ ይችላል፤
5) የማዕከላዊ ኮሚቴ ምልዐተ ጉባኤ ከአባላቱ ከ50% +1 የተገኙበት ይሆናል፤
6) በማዕከላዊ ኮሚቴ የተላለፈ ማንኛውም ውሳኔ ከፓርቲው ቁጥጥር እና ኢንስፔክሽን ኮሚሽን ውጪ በሁሉም የፓርቲው መዋቅሮችና አካላት ተፈጻሚ ይሆናል፤
7) የማዕከላዊ ኮሚቴ በፓርቲው ፕሬዚዳንት እና/ወይም ፕሬዚዳንቱ በወከለው ምክትል ፕሬዚዳንት በጋራ ይመራል፤
8) ማዕከላዊ ኮሚቴው የሚከተሉት ተግባራትና ኃላፊነቶች ይኖሩታል:-
ሀ) የፓርቲውን ፕሮግራምና መተዳደሪያ ደንብ፣ የጉባኤው ውሳኔዎች ሥራ ላይ መዋላቸውን ያረጋግጣል፣
ለ) በፓርቲው ጉባኤ በሚቀመጠው አቅጣጫና ውሳኔዎች መሠረት ፓርቲውን በበላይነት ይመራል፤ የፓርቲውን አጠቃላይ ፖሊሲዎች፣ ስትራቴጂዎች፣ አቅጣጫዎችና ዕቅዶችን እንዲሁም የማስፈጸሚያ መመሪያዎችን ያመነጫል፣ አፈጻጸማቸውን በየጊዜው ይገመግማል፤
ሐ) የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴን ሪፖርት ያዳምጣል፣ ይገመግማል፣ ውሳኔ በሚሹ ነጥቦች ላይ ይወስናል፤
መ) በፓርቲው ፕሬዚዳንት የተፈጸመን የስምምነት የውሳኔ ሐሳብ ያጸድቃል፤
ሠ) የፓርቲውን የምርጫ የአሠራር ሥርዓት መመሪያ ያወጣል፣
ረ) የምርጫ ስትራቴጂ ያጸድቃል፣ ለምርጫ የሚደረገውን ሂደት የሚመራ የምርጫ ኮሚቴ ያቋቁማል፣
ሰ) አስፈላጊ የሆኑ ድርጅታዊ መዋቅሮችን ይዘረጋል፣
ሸ) የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላትን ቁጥርና ስብጥር ይወስናል፣
ቀ) የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላትን ይመርጣል፣
በ) የማዕከላዊ ኮሚቴውን ዓመታዊ የሥራ ዕቅድና የፓርቲውን በጀት ያጸድቃል፤
ተ) የፓርቲ አባላት የመዋጮ ዓይነት፣ መጠንና አከፋፈል በተመለከተ መመሪያ ያወጣል፣
ቸ) በፓርቲው መተዳዳሪያ ደንብ ትርጓሜ ላይ ለሚነሡ ክርክሮች ውሳኔ ይሰጣል፣
ነ) የፓርቲውን ፕሮግምና መተዳደሪያ ደንብ ለማስፈጸም አስፈላጊ የሆኑ ሌሎች ተግባራትን ሁሉ ያከናውናል፤
ኘ) የፓርቲ ጉባኤ አዘጋጅ ኮሚቴ ከሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴና ከቁጥጥርና ኢንስፔክሽን ኮሚሽን በተውጣጡ አባላት ያዋቅራል፤
አ) ለፓርቲው ፕሮግራምና ደንብ ተገዢ ያልሆኑና የአመራር ብቃት የጎዳላቸውን የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትን በ2/3ኛ ድምፅ ያግዳል፤
ከ) ደንቡን ለማስፈጸም የሚያስፈልጉ ዝርዝር መመሪያዎችን ያጸድቃል፣
9) የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (8) (ሀ-ከ) የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ፤ ማዕከላዊ ኮሚቴው ከተግባርና ኃላፊነቱ በከፊል ለፓርቲው ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ውክልና ሊሰጥ ይችላል፤

አንቀጽ 20. የፓርቲው ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ

1) የፓርቲው የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ተጠሪነቱ ለማዕከላዊ ኮሚቴ ሆኖ፤ በማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት መካከል በምስጢር ድምፅ ይመረጣል፣
2) የሥራ አስፈጻሚው ኮሚቴ በፓርቲው ፕሬዚዳንት ይመራል።
3) የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው መደበኛ ስብሰባውን በሦስት ወር አንድ ጊዜ ያደርጋል፣
4) የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አስቸኳይ ስብሰባ በፕሬዚዳንቱ ወይም ከሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት 1/3ኛው ከጠየቁ ከዚህ ባነሰ ጊዜ ሊጠራ ይችላል፤
5) የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ምልዐተ ጉባኤ ከአባላቱ ከ50%+1 የተገኙበት ይሆናል፤
6) የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው የሚከተሉት ተግባራትና ኃላፊነቶች ይኖሩታል:-
ሀ) በጉባኤውና በማዕከላዊ ኮሚቴ የሚወጡ ዕቅዶች፣ አቅጣጫዎች፣ ውሳኔዎችና መመሪያዎች መከበራቸውንና በሥራ ላይ መዋላቸውን ይከታተላል፣ ያረጋግጣል፣ አመራር ይሰጣል፣

ለ) የጉባኤውንና የማዕከላዊ ኮሚቴውን አቅጣጫዎችና ውሳኔዎች መሠረት በማድረግ የኅብረተሰቡ ኑሮ እንዲሻሻልና አንድ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ማኅበረሰብ ለመፍጠር እንዲቻል አስፈላጊውን ስልት ይቀይሳል፣ መመሪያ ይሰጣል፣ ተግባራዊ መሆናቸውን ይከታተላል፣

ሐ) ኅብረ ብሔራዊ አንድነታችንን የሚያጠናክሩና የፌዴራል ሥርዓቱን የሚያጎለብቱ የፖሊሲ ሐሳቦችን ያመነጫል፤ መተግበራቸውን ይከታተላል፤

መ) የጉባኤውና የማዕከላዊ ኮሚቴ ውሳኔዎች ሕገ ደንቡን መሠረት በማድረግ የፓርቲውን የውስጠ ድርጅት ዴሞክራሲ የበለጠ ለማዳበር የሚያስችሉ መመሪያዎችን ከቁጥጥር እና ኢንስፔክሽን ኮሚሽን ጋር በመመካከር ያወጣል፣ ተግባራዊ መሆናቸውንም ይከታተላል፣

ሠ) ለማዕከላዊ ኮሚቴው የሥራ ዕቅድና ሪፖርት ያቀርባል፣

ረ) በየደረጃው የሚገኙ የፓርቲ አመራር የሥራ እንቅስቃሴ ይመራል፣ ይከታተላል፣ ይደግፋል፤

ሰ) ለፓርቲው ጽ/ቤት የዕለት ተዕለት የሥራ መመሪያ ይሰጣል፤

ሸ) በፓርቲው የአመራር መዋቅር የአመራር ምደባ ያካሄዳል፣ የአፈጻጸም መመሪያ በማውጣት ይፈጽማል፣

ቀ) የማዕከላዊ ኮሚቴ አጀንዳ ያዘጋጃል፣

በ) የፓርቲው ፕሮግራም፣ አቅጣጫዎችና ውሳኔዎች ለፓርቲው አባላት እና ለመላው ሕዝብ ተደራሽ እንዲሆኑ ስልት ይቀይሳል፣ ተግባራዊ መሆኑንም ያረጋግጣል፣

7) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (6) ከ(ሀ-በ) የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ፤ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ከተግባርና ኃላፊነቱ በከፊል ለፓርቲው ፕሬዚዳንት ውክልና ሊሰጥ ይችላል፤
አንቀጽ 21. የፓርቲው ፕሬዚዳንት
1) የፓርቲው ፕሬዚዳንት ተጠሪነቱ ለማዕከላዊ ኮሚቴ ሆኖ፤ የሚከተሉት ተግባራትና ኃላፊነቶች ይኖሩታል:-
ሀ) የማዕከላዊ ኮሚቴና የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባዎችን በሰብሳቢነት ይመራል፣
ለ) የማዕከላዊ ኮሚቴና የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሥራዎችን ያስተባብራል፣
ሐ) የማዕከላዊ ኮሚቴና የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ውሳኔዎችን ያስፈጽማል፣
መ) ፓርቲውን በመወከል ከተለያዩ አካላት ጋር የሥራ ግንኙነት ያደርጋል፣ ስምምነቶችን ይፈርማል፤
ሠ) የሥራ ሪፖርቱን ለሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ያቀርባል፤
ረ) ለሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ጉባኤዎች አጀንዳ ያዘጋጃል፤
ሰ) በማዕከላዊ ኮሚቴው እና በሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል።

5 thoughts on “የብልጽግና ፓርቲ መተዳደሪያ ደንብ (ረቂቅ)

አስተያየቶቹ ተዘግተዋል፡፡